WordPress 3.5: Oppgradert og oppdatert

Word­Press 3.5 ble lan­sert like før jul i 2012. Nå lik­ner det mer og mer på en full­blods pub­li­se­rings­løs­ning. Det er sågar kom­met en sik­ker­hetfiks og opp­da­te­ring til 3.5.1

De som er jazz­hip­pi­er fra før, dig­ger jo at Matt Mul­len­weg nav­ner ver­sjo­ne­ne etter jaz­zens stor­he­ter. Den­ne gan­gen er det Elvin Jones, legen­da­risk trom­me­sla­ger, som er hono­rert. For de som sleit seg inn på jazz­fes­ti­va­ler i Nor­ge i det for­ri­ge århund­ret — de hus­ker Elvins hef­ti­ge rytme­slag i både Mol­de og Kongs­berg. De som er såpass oppi åra at de har van­ket på Club 7, vet også hva jeg snak­ker om. Med god mar­gin kan han beteg­nes som en sann Nor­ges­venn!

Bruk av medier prioritert

Det bru­ke­re har træ­let mest med, når de pub­li­se­rer med Word­Press, er  bil­der og slikt. Alt­så det som pus­ter liv til teks­ten. Nå er det­te med ett blitt like enkelt som å skri­ve tekst. Nes­ten!

Kikk litt på video­en under, så ser man noe av enkel­he­ten i det­te glim­ren­de verk­tøy­et.

Det er blitt meget enkelt å opp­ret­te en blogg. Det er imid­ler­tid vis­se for­ut­set­nin­ger i topp­lok­ket til digi­tal­pi­lo­ten. Fort­satt. Og det er en del som må være på plass, selv om det går så det gri­ner med å las­te opp bil­de­ne til nett­ste­det. Det er her man har gjort det litt enk­le­re enn før.

Et bil­de snak­ker som kjent mer enn tusen ord. Men det er fånyt­tes med bil­der, om det ikke er knyt­tet kom­men­ta­rer i bilde­teks­ter. Ikke alt er selv­for­kla­ren­de.

Før måt­te man fik­le seg fram. Nå er det lagt til ret­te for å gjø­re de fles­te end­rin­ge­ne og til­pas­nin­ge­ne med en gang. Så som bilde­teks­ter, plas­se­ring, utse­en­de, etc. Alt skjer i ett og sam­me skjerm­bil­de. Glim­ren­de!

For den tek­nisk bega­ve­te er den­ne video­en kan­skje til hjelp (NB! på engelsk):

Lagring alfa og omega

Løs­nin­gen med dra-og-slipp betyr imid­ler­tid at det størs­te pro­ble­met nå blir lag­rin­gen av file­ne. Dagens foto­ap­pa­ra­ter har blant annet solid opp­løs­ning. Jada! Men de opp­tar saf­tig mye plass.

Kne­pet er å til­pas­se stør­rel­sen til nett­pub­li­se­ring. Det er i dag hen­sikts­løst å las­te inn bil­der på 14 og 16 MB, når skjer­mer og annet ikke yter bil­de­ne rett­fer­dig­het, tross alt.

Per­son­lig liker jeg å bru­ke Goog­les bilde­re­di­ge­ring­spro­gam Picasa. Pro­fe­sjo­nel­le foto­gra­fer har behov for Ado­be Pho­toS­hop, e.l. Vi and­re kybor­ge­re har det ikke. Og Picasa er jo dund­ren­de gra­tis, ikke sant?!?

Ved å eks­por­te­re bil­der til en egen map­pe på PC’en eller enhe­ten/-e, får jeg sam­ti­dig redu­sert bil­de­ne til 1200 eller 1600 punk­ter. Gjør det! Sam­ti­dig får jeg lagt til et vann­mer­ke, til og med. Så slip­per jeg å ten­ke mer på opp­havs­ret­ten, i sam­me slen­gen.

I til­legg til­byr Picasa — i lik­het med Micro­soft Sky Dri­ve, Apples iCloud og lik­nen­de — nett­ba­sert lag­ring. Med litt gjen­nom­tenkt bruk, er det mer enn nok plass til å lag­re bil­der på et litt sik­re­re sted enn en enhet som ram­ler i do, som bra­ser i gul­vet, osv.

I øye­blik­ket til­byr Picasa en webba­sert løs­ning på 5126 MB, alt­så 5GB. Det er mye plass, rett og slett!

Lagring = organisering

Gjør jeg det­te, får jeg sam­ti­dig orga­ni­sert de bil­de­ne jeg mener har mest for seg i fram­ti­da. Alle bil­de­ne jeg tar, er tross alt ikke like gode.

Sånn får jeg ord­net de bil­de­ne som er vet­tu­ge å ta vare på, i ett grep. Ved en disk­krasj er det sam­ti­dig gjemt unna på et litt smar­te­re sted enn bare hjem­me «på stab­bu­ret».

Er man rik­tig fin­ger­nem og stinn av hukom­mel­se, så er det meget klokt å regist­re­re seg på flest muli­ge ste­der. Drop­box til­byr 2GB, Bit­casa har for tiden svim­len­de 10GB,

Drop­per man bil­der hist og pist, så er man i mål — om noe skul­le hen­de. For det er ikke til å kom­me fra at man er tett på et ner­vøst sam­men­brudd om nett­bret­tet ram­ler i do eller blir rap­pet, mobi­len kne­ler av ymse og ofte ufor­klar­li­ge årsa­ker, eller man skal opp­gra­de­re tek­no-par­ken. Det­te er den frems­te tids­ty­ven av dem alle — i samt­li­ge hjem.

Ade­kvat lag­ring betyr i til­legg at man orga­ni­se­rer bil­de­ne. Med ett blir det ikke fullt så træ­le­te å fin­ne bil­der og filer igjen. Hardware.no har tes­tet noen av nett­sky­ba­ser­te tje­nes­ter. Les den artik­ke­len!

Nettskyen neste!

I det sis­te har to saf­ti­ge til­bud kom­met. Beg­ge til­byr gra­tis nett­sky­lag­ring.

Mega hol­der til i New Zea­land, og er fort­satt i beta. De til­byr 50 GB til de som kom­mer først til møl­la. Det sam­me til­byr Box.

Anta­ke­lig må en reg­ne med at pris­struk­tu­ren blir end­ret — bare man har skaf­fet seg nok bru­ke­re. For de som har skaf­fet seg til­bu­det, skal visst­nok gra­tis­til­bu­det stå fast. I vår digi­ta­le alder er det et begrep med sta­dig mer rela­tiv tyng­de…

For de som ikke er like språk­mek­ti­ge, fram­står Mega som kan­skje det bes­te til­bu­det. Her er det et norsk bru­ker­grense­snitt — hvis man benyt­ter ned­trekk­s­me­ny­en øverst til høy­re!

Tilpasset visning

Den frems­te tren­den akku­rat nå er såkalt «respon­s­ivt» design. Eller det som jeg per­son­lig kal­ler til­pas­set vis­ning. Det er ikke mer kom­pli­sert enn at pub­li­se­rings­verk­tøy­et her­mer vis­nin­gen etter den enhe­ten som nett­si­de­ne vises på.

Det er en god grunn til at aviser og maga­si­ner er stilt ut slik de er i avis­kios­ken. Pro­fe­sjo­nel­le pub­li­ka­sjo­ner bru­ker i til­legg sto­re res­sur­ser på blad­bu­nad og tryk­kerires­sur­ser, for at vi skal bli lok­ket til deres trykk­sa­ker og kjø­pe dem.

Det sam­me gjel­der nett­si­der, natur­lig­vis. Man­ge nett­ste­der les­ser ned sine sider med for mye inn­hold til at leser/-ne kla­rer å for­hol­de seg til det som de fles­te har på for­si­den. Jeg er ikke noe unn­tak, dess­ver­re. Len­ge var jeg opp­tatt av at mest mulig skul­le og måt­te med på for­si­den. Nå har jeg inn­sett at det er de enk­le side­ne med en lett til­gjen­ge­lig navi­ge­ring som kan­skje er det nett­ste­det som fun­ge­rer best.

Utford­rin­gen i dag er at vi kik­ker på blog­ger, ser video­er og kno­ter med våre digi­ta­le duppe­dit­ter i et hvert ledig øye­blikk. Alt ser ikke like inn­by­den­de ut med knøtt­små skjer­mer — i mot­set­ning til en  24 tom­mers PC-skjerm med full HD eller en 55 tom­mers TV-skjerm med like­ly­den­de spe­si­fi­ka­sjo­ner, hel­ler. Da skal det mye til å få ned­les­se­de for­si­der inn i en mobil med omtrent 3 tom­mers skjerm, for eksem­pel, selv om Word­Press 3.5 har fått støt­te for Reti­na-skjer­mer!

Beho­vet har meldt seg med kraft at nett­pub­li­ka­sjo­ner blir vist på en ade­kvat måte. Det­te er blitt en hel liten indu­stri, selv i Word­Press. Kikk inn­om Utse­en­de i Kon­troll­pa­nel  der­som man har en blogg på dot­com. Da får man opp tema­er med en gul eti­kett for et Pre­mi­um-tema,

Det­te er ikke annet enn et mas om pen­ger, hvis man har behov for slikt. Per­son­lig har jeg til gode å bli fris­tet. Årsa­ken til at jeg mener det er klokt å sty­re uten­om, skyl­des at de fles­te får mer enn nok å bry­ne seg på i det  som er gra­tis. Som kjent er det bes­te i ver­den nett­opp det: gra­tis!

Etter en ver­sjons­opp­da­te­ring i fjor, fikk vi et mye enk­le­re inn­blikk i hvil­ke tema­er som er best til­pas­set ens nett­sted. Man fin­ner også det­te under Utse­en­deKon­troll­pa­nel. Under hvert tema som kom­mer opp, kan en få prøvd det ut — ved å tryk­ke på Live for­hånds­vis­ning der­som tema­et er instal­lert. Gjør det — hvis noe fris­ter! I mot­satt fall er det enk­le­re å slet­te ubru­ke­li­ge tema­er enn å klas­ke lom­me­boka i dis­ken, hver gang beho­vet for et litt annen utse­en­de byr seg.

Nytt standardtema

Nytt for Word­Press 3.5 er et «mini­ma­lis­tisk» tema: Twen­ty Twel­ve. Det vil si at selve utse­en­det er mini­ma­lis­tisk,  Det betyr et reint og lite utstaf­fert tema — i mot­set­ning til man­ge av de fore­gå­en­de tren­de­ne.

Kik­ker man litt i fil­struk­tu­ren, er tema­et alt annet enn mini­ma­lis­tisk — med unn­tak for at det opp­tar lite plass i seg selv. Vide­re har det inne­byg­get funk­sjo­na­li­tet som vi bare kun­ne drøm­me om, for kort tid siden.

Det inter­es­san­te nå er hel­ler at Word­Press har fått byg­get inn en rek­ke API’er og solid støt­te for Java. Det­te gjør at tema­ene kan egent­lig være så ned­strip­pet som mulig, nett­opp slik Twen­ty Twel­ve er for­di det­te betyr enk­le­re til­pas­ning for den fin­ger­nem­me.

Jeg til­hø­rer dess­ver­re ikke dem. Men det begyn­ner å bli en del «tips & triks» ute på net­tet, til å til­pas­se Twen­ty Twel­ve etter eget hode. Det geni­a­le her er «klipp-og-lim» i den åpne kilde­ko­den. Den byr opp til at folk fik­ler med sitt, og  mer å byg­ge på enn noen sin­ne.

Innstikk blir utvidelser

Her­etter heter det for­res­ten ikke inn­stikk i dot­com-ver­sjo­nen av Word­Press. Nå kal­les de utvi­del­ser. Det er et langt mer ade­kvat og gene­risk uttrykk for hva inn­stik­ke­ne fak­tisk gjør på nett­ste­der. Gjen­nom åre­ne har det blitt man­ge av dem, også.

Sam­men med end­rin­gen i oversettelser/begreper, er det et kon­stant arbeid med å ryd­de i utvi­del­se­ne. Word­Press har end­ret karak­ter og inn­hold med åre­ne. Man­ge av utvi­del­se­ne er rett og slett utda­ter­te, For lengst.

And­re utvi­del­ser har blitt over­flø­di­ge. Det er kan­skje her vi ser kon­tu­re­ne av et mer strøm­linje­for­met pub­li­se­rings­verk­tøy. Spørs­må­let er selv­sagt når dis­se utvi­del­se­ne blir en del av hele platt­for­men enn kun noe som kunn­skaps­rike entu­si­as­ter kjen­ner til?

Kon­kur­ran­sen er hard i den digi­ta­le tids­al­der. Ikke minst når Hver­mann­sen sit­ter og kno­ter i hytt og pine med dings­er av alle slag. Skal man til­by et verk­tøy til det sti­gen­de antal­let bru­ke­re, som kan og vil pub­li­se­re digi­talt, så må det være så kom­plett som mulig.

Det er her utvi­del­se­ne til nå har vært den sto­re for­de­len for de fles­te verk­tøy­ene. Uten stort plass­be­hov har de enkelt til­ført nett­ste­der bed­re funk­sjo­na­li­tet. Utford­rin­gen er imid­ler­tid den at det­te gjel­der samt­li­ge verk­tøy, i til­legg til Word­Press. Hvis Word­Press skal fort­set­te veks­ten — uten å bli hen­gen­de igjen som en platt­form for blog­ge­re — må det hele  strøm­linje­for­mes.

Jetpack

Jet­pack for WordPress.com er en av de utvi­del­se­ne (plugins) jeg har sver­get mest til de to sis­te åre­ne. Til nå har det­te vært for­be­holdt de med en blogg hos dot­com. Nå er det san­ne­lig kom­met en for oss som liker å gjø­re alt på egen kjøl. Da heter utvi­del­sen imid­ler­tid Slim Jet­pack.

Jet­pack for WordPress.com har len­ge vært en bespa­ring i antall utvi­del­ser. Nå er tiden kom­met for alle entu­si­as­te­ne. Gle­de­lig!

Den funk­sjo­nen jeg kan­skje liker best, er hvor­dan bilde­gal­le­ri­er kan mon­te­res enkelt og uten dypt­gri­pen­de kunn­ska­per om koding. De hav­ner der de skal, bare man vet hvor­dan det­te skal gjø­res.

Fra før har vi hatt bil­de-karu­sel­len. Den åpner seg slik man­ge av de and­re utvi­del­se­ne, som ofte var kilent å få på plass tid­li­ge­re, Da het mirak­let det jav­a­ba­ser­te verk­tøy­et Light­box. (Det er slikt en fin­ner i mas­se nett­bu­tik­ker, med bil­der en kan klik­ke på). Jet­pack har løf­tet det­te et skritt vide­re, etter min smak…

Med den sis­te opp­da­te­rin­gen av Jet­pack for dot­com-bru­ker­ne, har vi fått til­ført fle­re valg. Det­te har nok man­ge har øns­ket seg. Før kun­ne man leg­ge ut bilde­gal­le­ri­er, slik de ble las­tet  opp, eller i omvendt rekke­føl­ge. Nå kan en i til­legg få flis­lag­te mosa­ik­ker (med eller uten et fram­he­vet bil­de), eller sågar liten skjerm med en lys­bilde­fram­vis­ning av alle de bil­de­ne man las­tet opp. Sner­tent, natur­lig­vis — men suger fart og kraft som utål­mo­di­ge besøk sjel­dent har. Det gjel­der jo de fles­te… 

Konklusjon

Utvik­ler­nes arbeid mot å gjø­re Word­Press til et kom­plett pub­li­se­rings­verk­tøy (les: CMS = con­tent mana­ge­menrt sys­tem) er kom­met mye leng­re ved å gjø­re det til­gjen­ge­lig for van­li­ge bru­ke­re. Sam­ti­dig har de tek­no­lo­gisk inter­es­ser­te fått langt bre­de­re mulig­he­ter hek­let inn i selve verk­tøy­et. Det­te lover godt, ikke minst for­di det fort­satt kan hev­des med stor tro­ver­dig­het at «det bes­te i ver­den er gra­tis»!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: