Hagefest og litteraturfestival

I år har jeg fat­tet litt mer inter­es­se for de ting som skjer uten­for hjem­met. Blant annet årets Lit­te­ra­tur­fes­ti­val. Først var jeg på en intel­li­gent debatt om fram­ti­dens biblio­tek i Lil­le­ham­mer Kunst­mu­se­um. San­ne­lig lan­det jeg ikke i hage­fes­ten på Nan­sen­sko­len i år, også — strengt tatt to timer for­sin­ket. Her er noen inn­trykk fra en begi­ven­hets­rik kveld. Det sto­re over­ras­kel­ses­mo­men­tet var ban­det for kvel­den, Ósk! Kvel­den ble avrun­det med et besøk i Sønd­re park, der jeg dess­ver­re ikke tok noen bil­der, men der jeg møt­te g had­de en svært inter­es­sant sam­ta­le med Nielsen!

Alle foto © Ter­je Stor­san­den

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: