Seinsommer på Maihaugen

Jeg er så pri­vi­le­gert at jeg er nær­mes­te nabo til Mai­hau­gen, Nor­ges størs­te uten­dørs­mu­se­um. Dess­ver­re blir det ikke man­ge ture­ne, enda jeg kan benyt­te muse­et alde­les gra­tis.

En lør­dags­kveld lok­ket kjen­te meg med at Gar­mot­jer­net er propp­fullt av vann­lil­jer. Jeg er blant de muse­ums­gjen­ger­ne som sam­ler på å få sett flest bil­der av den frans­ke impre­sjo­nis­ten, Clau­de Monet (1840−1926). Bekla­ge­lig nok er jeg ingen kunst­ma­ler. Ei hel­ler noen stor foto­graf.

Jeg skul­le imid­ler­tid øns­ke at Monet, som fak­tisk reis­te til Nor­ge og bod­de i Sand­vi­ka, Bærum i 1895 — for å male snø — kun­ne levd ett hundre­år sei­ne­re. Da had­de han garan­tert kom­met til Lil­le­ham­mer og Mai­hau­gen. Hans vann­lilje­bil­der fra den japans­ke hagen Giver­ny uten­for Paris, som er noe av det flot­tes­te jeg vet — vel, de had­de fått noen soli­de til­skudd fra dagens muse­um her på Lil­le­ham­mer.

Under fin­nes noen bil­der fra min ferd for­bi Gar­mot­jer­net + litt til. En får opp stør­re bil­der ved å klik­ke på dem. Det sam­me gjel­der, hvis man vil se nes­te bil­de også. Pek og klikk, alt­så!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: