Oscar inntar tastaturet

Word­Press 3.6 har drøyd len­ge i beta. En av årsa­ke­ne har vært dis­ku­sjo­nen om bru­ker­grense­snit­tet for inn­leggs­for­ma­ter. De har vært intro­du­sert siden beta-ver­sjo­ne­ne ble lan­sert i slut­ten av april, men ble vra­ket til lan­se­rings­kan­di­da­te­ne. Nå er Word­Press 3.6 offi­si­elt ute. Den­ne gan­gen heter ver­sjo­nen Oscar, for å hono­re­re jazz­pia­nis­ten Oscar Peter­son.

Jeg er — for min del — av den våga­le sort­en. Der­for har jeg brukt alle lan­se­rin­ge­ne av beta-. RC1 og RC2 på det­te nett­ste­det. Det er slett ikke anbe­falt. Og jeg ang­ret grun­dig den førs­te tiden for­di jeg mis­tet mye av det jeg var vant til i bilde­be­hand­lin­gen. Vide­re så jeg sjel­dent poen­get med nett­opp det de til slutt vra­ket til RC1: inn­leggs­for­ma­ter.

Hva er nytt?

Under det­te avsnit­tet fin­ner man en video, der de viser hva som er nytt i Word­Press 3.6. NB! Den er på engelsk.

Det er ytterst gle­de­lig at Oscar Peter­son er opp­ha­vet til Matt Mul­len­wegs navn på ver­sjo­nen.

Den karen har jeg fak­tisk opp­levd live hele to gan­ger. Førs­te gang i slut­ten av august 1979. Det var i — hold på hat­te­ne! — Gjø­vik kino, av alle ste­der. Nes­te og sis­te gang var i Kon­sert­huset i Oslo 6. okto­ber 1982. Da star­tet Ella Fitz­gerald og Mar­tin Drew show­et, før Oscars trio inn­tok podi­et.

Sto­re øye­blikk for en ung kar, den gan­gen. Og min mor gråt av gle­de, da hun fikk se sitt ten­årings­idol, Ella Fitz­gerald. Moroa ble ikke mind­re, da jeg påpek­te at det had­de vært mor­somt å se min mor­mor gjø­re like kvik­ke steg på sce­nen som hen­ne.

Akk, ja… Det  var en gang!

Nytt standardtema

Det nye stan­dard­te­ma­et heter Twen­ty Thirte­en. Det er grun­dig intro­du­sert i video­en uten at man nød­ven­dig­vis tren­ger å være sær­lig stø i engelsk. Bil­der taler som kjent mer enn tusen ord. I den­ne sam­men­heng er det en viss logikk i det. Tema­et er blitt til som netopp en visu­ell opp­le­vel­se for alle enhe­ter en kan krav­le rundt i det digi­ta­le livet, nå til dags.

Per­son­lig fal­ler ikke tema­et umid­del­bart i smak. Det skyl­des at jeg kan­skje ikke er en tra­di­sjo­nell blog­ger, hvil­ket tema­et er myn­tet på. Helt greit for meg. Jeg tri­ves utmer­ket med tema­et fra i fjor, innen jeg kan­skje «ser lyset» med årets nyes­te tema.

Under panseret

For den som leter etter mye nytt i Word­Press 3.6, kan kan­skje bli skuf­fet. Den­ne ver­sjons­opp­da­te­rin­gen hand­ler mye mer om det som skjer under pan­se­ret enn de åpen­bart syn­li­ge for­and­rin­ge­ne. Like­vel vir­ker det som om utvik­ler­ne mer ten­ker på and­re bru­ke­re enn de minst dtakyn­di­ge. Som meg, f. eks.

Det mest syn­li­ge for bru­ke­re som ikke har fulgt med i de sis­te opp­da­te­rin­ge­ne, er hvor enkelt og søm­løst man kan las­te opp bil­der og lir­ke dem på plass i artik­ler (les: inn­legg, som man kon­se­kvent over­set­ter med engels­ke «post» til norsk).

Men som jeg har påpekt før i den­ne artik­ke­len, så er det et aber med det­te. Det bør utvi­ses var­som­het for­di bil­der i dag er i sli­ke stør­rel­ser at web­ho­tel­let fort blir stap­pen­de fullt — hvis og om man ikke nenn­somt pas­ser seg. En las­ter ikke opp bare et bil­de etter­som Word­Press uten modi­fi­ka­sjo­ner og for­kla­rin­ger lager sam­ful­le tre utgaver/størrelser av ett og sam­me bil­de. Der­med er det mye som lig­ger og lurer bak «saf­ti­ge» lass av bil­der en kan­skje ald­ri får bruk for. Vær for­sik­tig!

Innleggsformater

Det­te er ikke helt enkelt å bli klok på. For min del er de ikke stort å bry seg med for­di jeg ikke dri­ver et stort nett­sted, ikke bru­ker meny­er på nett­ste­det etter hva slags artikler/innlegg jeg leg­ger ut, osv. Da er det­te lite inter­es­sant og vik­tig, for meg. Enn så len­ge.

Men: Had­de jeg for eksem­pel vært smart fra begyn­nel­sen av, da jeg begyn­te å bru­ke Word­Press, så vil­le det vært en idé med dem. Da kun­ne jeg lagt de til som over­skrif­ter i meny­er, i ste­det for at jeg lag­de mine kate­go­ri­er og la dem til meny-lis­ta. Ergo er det jeg som er en gam­mel­dags bru­ker enn en som sit­ter sid­rum­pa og gri­ner av noe som like­vel ikke ble noe av.

Nett­ste­det her bru­ker et dat­ter­tema av Twen­ty Twel­ve. Der lig­ger det inne at man kan benyt­te inn­leggs­for­ma­ter, åkke som. Vil man på død og liv ha det­te på plass, så benytt stan­dard­te­ma­et fra i fjor. Alt­så: I Twen­ty Twel­ve glir det inn i livet på nett uten stør­re om og men.

Årets stan­dard­tema, Twen­ty Thirte­en, har sik­kert det­te på plass, også. Video­en over poeng­te­rer bruk av meny­er etter hvil­ket for­mat man pos­ter på blog­gen, sånn at mye tyder på det. Ellers blir jo hele poen­get med enkel­he­ten borte. Men sik­ker er jeg ikke for­di jeg hel­ler ikke har lekt med tema­et, så langt.

God blog­ging!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: