Nytt kontrollpanel i WordPress 3.8

WPTa­vern har pub­li­sert et bil­de for hvor­dan utvik­ler­ne ser for seg Kon­troll­pa­nel i Word­Press 3.8. Det vil si at fort­satt er det ver­sjon 3.6.1 som er den offi­si­el­le Word­Press-instal­la­sjo­nen. Skjerm­bil­de: WPTa­vern

Igjen ser vi vil­je til å rus­te opp Word­Press på inn­si­den, selv om det­te er noe vi anta­ke­lig ikke får se offi­si­elt og til dag­lig før nes­te som­mer. Det vil si at opp­da­te­rin­ge­ne de sis­te åre­ne har lan­det så og si opp­un­der jul og før som­mer­fe­rien. I hvert fall de to sis­te åre­ne.

Omdøping av bokser og innholdet

Hva er det de har på tegne­bret­tet? Vel, de skal omdøpe og end­re pane­le­ne i skjerm­bil­det vi får opp, når vi log­ger oss inn i Kon­troll­pa­nel. Det­te for­ut­set­ter at de blir omdøpt til­sva­ren­de i over­set­tel­sen til norsk som jeg har gjort her:

  • Akku­rat nå -> end­res til Inn­hold
  • Quick­Press -> end­res til Hur­tig­kladd
  • Hur­tig­kladd slås sam­men med Klad­der
  • Hur­tig­kladd blir områ­det for bare klad­der, ikke full­sten­di­ge Inn­hold
  • Akku­rat nå kom­bi­ne­rer nylig pub­li­ser­te og kom­men­de artik­ler samt kom­men­ta­rer
  • Tit­tel­fel­tet i kon­troll­pa­ne­let vil få en åpnings­hil­sen med skif­ten­de språk.

Noen av dis­se end­rin­ge­ne er ikke nytenk­ning, akku­rat. De reflek­te­rer mer at Word­Press ble til i en tid uten de digi­ta­le enhe­te­ne vi har i dag. Språk og kon­ven­sjo­ner er også end­ret, dels på grunn av and­re pub­li­se­rings­platt­for­mer. I sum er det lite opp­sikts­vek­ken­de de end­rin­ge­ne man leker med. Ja, for­uten ar de skal leke vide­re med kon­troll­pa­ne­lets visu­el­le utse­en­de.

Men: Alt har en begyn­nel­se. Mer om hva, hvor­dan og hvor­for kan man lese seg til på WPTa­vern. NB! På engelsk.

God blog­ging!

Print Friendly, PDF & Email

Én kommentar til «Nytt kontrollpanel i WordPress 3.8»

  1. Tempo­pla­nen for nye ver­sjo­ner av Word­Press er nå end­ret til at vi får Word­Press 3.7 i løpet av okto­ber 2013, kfr. det­te:http://wordpress.org/news/2013/09/wordpress-3–7-beta-1/ (NB! På engelsk) Det vil si at det alle­re­de fore­lig­ger en førs­te beta­ver­sjon av ver­sjo­nen, klar til ned­las­ting. Sam­ti­dig bebu­der man at Word­Press 3.8 kom­mer i desem­ber 2013. Alt­så kan de omtal­te end­rin­ge­ne i artik­ke­len over, kom­me langt tid­li­ge­re enn jeg antok.

Ros, ris og bauling: