Sorry, folkens!

Jeg har blitt nødt til å skif­te bunad på nett­si­de­ne for­di Jet­pack «kød­der» med meg — selv på en dag som den­ne. Alt­så den dagen jeg fei­rer burs­dag uten å fei­re. Foto: Ter­je Stor­san­den

Det er min dag, og jeg fei­rer ikke. Jeg benyt­ter dagen til prak­tis­ke og uprak­tis­ke gjøre­mål. Reint park­tisk har jeg red­det en Pack­ard Bell med Win­dows XP til et nytt liv med Vis­ta, i ste­det. Jada, jeg vet at det er ver­dens mest utskjel­te OS. Men det er fak­tisk sær­de­les bru­ke­lig, bare man bru­ker det på rik­tig måte. Dess­ver­re er det nok digi­tal­pi­lo­ter som kicka på spil­le­ne mens data­læ­re­ren prøv­de å gi dem ska­pe­li­ge kunn­ska­per. Men de sin­te fugla flyr, snub­ler folk rett i søple­bøt­ta — med Vis­ta, Win­dows 7 og det jeg tror er en mye stør­re skan­da­le: Win­dows 8RT.

Bil­det indi­ke­rer imid­ler­tid hvor jeg har tenkt å nyt­te de fla­te kon­vo­lut­te­ne… Det er ei rute jeg hen­ta ei natt jeg ikke fikk sove. Det ser slik ut der natters­tid nå, også. Høst­mør­ket har sen­ket seg.

Star Wars, episode Norge

Nå ven­ter vi imid­ler­tid bare på det tota­le mør­ket med en blå-blå regje­ring! Men hva hjel­per det egent­lig, når poli­ti­et vil ha til­gang til å inn­ta de videre­gå­en­de sko­ler med nar­ko­tika­hun­der. Det­te er stra­ke vei­en til fascis­me. Og i føl­ge Grunn­lo­vens § 102:

Hus-Inkvi­sitio­ner maa ikke fin­de Sted, uden i kri­mi­nel­le Til­fæl­de.

Jeg mener den­ne para­gra­fen til­si­er at klasse­rom og alt innen­for døre­ne på en sko­le er å betrak­te som pri­vat, der det er sko­lens reg­le­ment som gjel­der — ikke poli­ti­ets lov­for­me­li­ge rav om å kri­mi­na­li­se­re alle ele­ve­ne.

Det­te er gruppe­tenk­ning, slik man bun­tet sam­men jøde­ne i 1942. Nor­ge var det lan­det som mest effek­tivt utryd­det sine jøder. Der­for må vi rea­ge­re.

I dag er det skole­ele­ver. I mor­gen er det anner­le­des ten­ken­de, jour­na­lis­ter, folk som snak­ker for høyt på kafe, osv.

Da er abso­lutt alt tapt. Det kan du ban­ne på at FrP vil. Såle­des er det lødig å snak­ke om at vi er dypt inne i Geor­ge Lucas’ film-uni­vers. Og det jæv­ligs­te er at Jus­tis­de­par­te­men­tet ikke har klart å se hva Grunn­lovs­fed­re­ne men­te på Eids­voll i 1814. Makan!

Jeg kla­rer ikke å hol­de kjeft. Jeg drøm­mer om at fle­re enn meg ser paral­lel­len i at masse­mor­de­ren på Utøya kan­skje ler mer i sitt bes­ti­als­ke hån­flir, når vi de facto sty­rer med vid­åpne øyne mot det abso­lut­te Mør­ket. Ja, slik mør­ket sank ned i oss, den dagen i 2011 da vi opp­da­get at i vår midte fan­tes det en gali­ma­tias som ham.

Jeg vil si som Bob Mar­ley: Stand Up, Get Up! Stand UP for Your Rights!!! — kfr. video­en under.

For øvrig: Ha en fort­satt god dag, fol­kens!

Print Friendly, PDF & Email

Én kommentar til «Sorry, folkens!»

  1. Kun­ne gå til­ba­ke til dat­ter­te­ma­et jeg liker så godt dag for­di fle­re enn jeg har klagd på Jet­pack. Nå fun­ker side­ne igjen uten den side­bu­na­den jeg ikke lik­te fra før.

Svar på Terje Storsanden Avbryt svar