Gi dem en scene!

Det har man­ge gan­ger slått meg at det er lite jen­ter på kon­sert­sce­ne­ne. Sær­lig når det gjel­der bas­sis­ter. I Nor­ge er vi litt bort­skjemt som har to strå­len­de kan­di­da­ter til å spil­le kon­tra­bass: Tine Asmund­sen og Ellen Andrea Wang. Skjerm­bil­de: YouT­ube.

På YouT­ube snub­la jeg over den­ne jen­ta, her om dagen. I klip­pet over spil­ler hun ei låt av Jamiroquai: (Don’t) Give Hate A Chan­ce. Nei, nett­opp! Vi skal gi sli­ke jen­ter all den kred det tar, for å få hen­ne opp på sce­ne­ne.

Det­te er ikke enkel musikk å spil­le bass til. Men etter alde­ren å døm­me, så har Mar­ta Alte­sa (20) tid til å utvik­le seg og tid til å ven­te. Tenk, hvil­ket poten­si­al — hvil­ken fun­ky dame vi har foran øyne­ne, alle­re­de!

«Ung maa ver­den endnu være»

Hen­rik Wer­ge­land

Det er nes­ten tret­ti år siden jeg så Prin­ce på Val­le Hovin 15. august 1986. Det som gjor­de mest inn­trykk var det ryt­mis­ke fyr­ver­ke­riet han had­de i Shei­la E. Det var da, det. Nå er det nes­te gene­ra­sjon.

Fram­ti­den kan bli lys når vi alle­re­de har sli­ke flin­ke jen­ter i start­gro­pa. For det flom­mer ikke over av flin­ke jen­ter. Ennå.

Gi dem en sce­ne. Sna­rest!

Da kan vi fort vekk ende opp med sli­ke jen­ter som hen­ne i video­en under. Hun «spel­ler» Way­ne Shor­ter i ste­det for å plan­ke. Men til gjen­gjeld er hun eld­re. Og hun har fun­net seg et band, Heavy Weather, og ei sce­ne. Låta de spil­ler er den utskjel­te men svært melo­diø­se ski­va Mr. Gone (1978) til Weather Report. «Young And Fine» er i lik­het med med Miles Davis «Star On Cice­ly» (Star Peop­le, 1985), noe av det mest plyst­re­venn­li­ge jeg vet. Det er nes­ten som ei låt av og med Char­lie «Bird» Par­ker…

Så kjapt er det å vik­le seg inn i his­to­ri­er og his­to­ris­ke lin­jer.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: