Når Frankie kommer til by’n

Vi har så vidt pas­sert nytt­år. Det er tid for inn­spil­ling av en ny sesong med Lily­ham­mer. Førs­te inn­spil­lings­dag er i dag. Alle foto: © Ter­je Stor­san­den

Det er ikke førs­te gang at de er her. Sesong 3 «sky­tes» på Lil­le­ham­mer den­ne uka. Og i dag ankom sel­ves­te Ste­ven van Zandt, bed­re kjent som Litt­le Ste­ven i Bruce Sprins­teen E-Stre­et Band, til Lil­le­ham­mer med tog. Nett­opp slik han gjør i hver enes­te epi­so­de — i de to fore­gå­en­de seson­ge­ne. Frankie Tagliano/Giovanni Hen­rik­sens «nye» liv i lan­det langt mot nord er slett ikke over. Litt­le Ste­ven var smør­blid som van­lig, da han ankom døla­byen, i føl­ge lokal­avi­sa GD.

Internasjonal suksess

Det må ha kom­met som en over­ras­kel­se for de fles­te at den­ne seri­en ble en slik «snakk­is» så raskt uten­for Nor­ge. Sesong 3 er der­for solgt til fle­re land, og pro­duk­sjons­kost­na­de­ne er nå på svim­len­de 120 mil­lio­ner kro­ner. Ingen TV-serie har noen gang kos­tet så mye, og gene­rert mer stå­hei omkring byen.

Det vil si at det kos­tet langt mer den gan­gen for litt over 25 år siden at Lil­le­ham­mer ble utropt til OL-by i Seoul, Korea av sel­ves­te IOC-bos­sen, Juan Anto­nio Sama­ranch. Han viss­te ikke bed­re da han les­te lap­pen med Lil­le­ham­mer som verts­by for de 17. olym­pis­ke vin­ter­le­ker i Nor­ge. For­bløf­fen­de nok ble det etter 15. sep­tem­ber 1988 til at vi lat­ter­mildt begyn­te å kal­le hjem­byen vår for Lily­ham­mer til utlen­din­ger, sånn at de skul­le evne å utta­le nav­net på by’n.

Video­en over er hen­tet fra YouT­ube. Det er en for­bløf­fe­en­de TV-opp­le­vel­se på hele 2 timer. Det føl­tes som et kvar­ter mens vi fjet­ret satt foran TV for litt under 20 år siden, og så kan­skje en av de hef­tigs­te åpnings­se­re­mo­ni­ene på TV noen sin­ne. Jeg hus­ker det som om det var i går.

Også den vin­te­ren star­tet like mildt og vått som årets. Det vil si at det ram­let ned to meter med snø fra oven i janu­ar, omtrent slik vi får et hef­tig snø­vær nå med spreng­kul­de. Slik fikk karak­te­ren Frankie Tag­li­a­no (Litt­le Ste­ven) en inn­sky­tel­se, da han skul­le flyt­tes til hem­me­lig adres­se etter å ha tys­tet på sine mafia­ven­ner i New York. Der­for vil­le han til Lily­ham­mer!

1. febru­ar i år skal det for­res­ten mar­ke­res at det er 20 år siden vin­ter­le­ke­ne fant sted på Lil­le­ham­mer. Mon det blir like man­ge på Stor­tor­get den­ne dagen?

Som i gamle dager?!?

Under er det et gal­le­ri med bil­der jeg knip­set i etter­mid­dag. Da holdt de på å rig­ge til opp­tak ved hjør­net til Rica Vic­to­ria Hotell i Stor­gata ved Lil­le­tor­get. Alt­så ved inn­gan­gen til det som for 20 år siden ble heten­de «Stå­gata» for­di opp­til 150.000 men­nes­ker tråk­let seg gjen­nom gågata hver bidi­ge dag under leke­ne i 1994.

Da eksis­ter­te fort­satt «Hjør­net». eller Vic­to­ria­hjør­net som ute­ste­det het, så len­ge det var en del av hotell­drif­ten. Nå er det opp­split­tet til egen res­tau­rat­drift som DUS.

Hjør­net var byens abso­lut­te sam­lings­punkt. Høs­ten 2012 åpnet det nye res­tau­rant­drift der, etter at Dol­ly Dimp­le ga opp for noen år siden. For oss lille­ham­rin­ger vil det ald­ri bli heten­de noe annet enn Hjør­net. Mon manus­for­fat­ter­ne — etter et par seson­gers farts­tid — har skjønt at det er nett­opp her «ting & tang» skjer i byen? Det er inn­falls­por­ten til «syn­dens» gate i Lil­le­ham­mer. Det er opp­etter den at ute­li­vet flo­re­rer natters­tid i Lil­le­ham­mer, enda de loka­le sver­ger til Paddy’s og Haakon’s litt len­ger bort i Stor­gata, nå for tiden.

For meg og mine jevn­ald­ren­de er og blir det der de fore­tar opp­ta­ke­ne sine at vi tråk­let oss gjen­nom 1970- og 80-tal­let. Jeg er blitt for­talt at det var slik for de som er enda yng­re. Og det gir et nos­tal­gisk blaff av for­dums prakt at det er TV-kra­ner og sto­re spot­lights inne på Hjør­net.

Selv vår loka­le pro­sa­høv­ding, Jon­ny Hal­berg, skri­ver om ste­det i sin sis­te roman 1983 (Kolon, 2012) — enda vi egent­lig ikke blir pre­sen­tert for noe navn på små­byen han sik­ter til. Like­vel er det liten tvil om hvil­ken by det er snakk om. Og jeg har da hatt mine ver­ba­le batal­jer med Jon­ny, den gan­gen vi gikk i hver vår klas­se på engelsk­lin­jen ved Lil­le­ham­mer gym­nas 1978–81.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: