Nye tider i det nye kontrollpanelet

Word­Press ble opp­da­tert til ver­sjon 3.8 i okto­ber. Før jul fikk vi en sik­kert­hetfiks, slik at vi i øye­blik­ket har en «sta­bil» 3.8.1. Og gans­ke snart fore­lig­ger 3.9. Det skjer en riven­de utvik­ling av platt­for­men. Foto: Ter­je Stor­san­den

Jeg sier og skri­ver «sta­bil» ver­sjon for­di ingen­ting er nett­opp det­te len­ger. Det er som om nav­net på ver­sjo­nen, Par­ker, yrker på opp­havs­per­sonen: Char­lie «Bird» Par­ker. Det har gått fort, for swin­gen­de…

Video: Tou­Tube

Automatiske oppdateringer

Ver­sjon 3.8 har bakt inn at nett­ste­der opp­da­te­res auto­ma­tisk, for de fles­te instal­la­sjo­ner. Det er både skitt og kanel.

Så å si dag­støtt får jeg epost om at det­te nett­ste­det er opp­da­tert, siden jeg opp­da­ter­te til 3.8.1. Det blir fort fire mel­din­ger dag­lig, har jeg erfart i det sis­te. En for å gi meg beskjed om at nett­ste­det er satt i ved­li­ke­holds­mo­dus. Så kom­mer en mel­ding om at opp­da­te­rin­gen er full­ført. Og san­ne­lig skjer det sam­me én gang til i døg­net.

Slikt kan bli ener­ve­ren­de. Jeg vel­ger å se det­te litt an. Det kan jo hen­de at mel­din­ge­ne vil gi meg noe mer enn gene­risk irri­ta­sjon, hvis og om jeg mis­ser noe. Det hen­der jo gans­ke ofte…

Det nye kontrollpanelet

dash-mockup

Det vi ble lovet i fjor høst, det fikk vi i okto­ber i fjor: et nytt kon­troll­pa­nel. Det har et ster­ke­re visu­elt preg enn det vi har sett i mer enn ti ver­sjo­ner. I føl­ge de som vet slikt, er foku­set på iko­no­gra­fi helt i tråd med den riven­de digi­ta­le utvik­lin­gen, der nett­brett og smart­te­le­fo­ner er den nye «vin» i tek­no­logi­bran­sjen. Slik har det imid­ler­tid vært i noen år nå.

Snart skal kan­skje det­te smel­te sam­men med en skjerm nær meg? På den får jeg kan­skje nett­ap­pli­ka­sjo­ner til å skri­ve på det­te nett­ste­det, hvis og om jeg skaf­fer meg en berø­rings­skjerm og et tas­ta­tur som strå­les ned til kjøk­ken­ben­ken, e.l. Sam­ti­dig vil Dags­revy­en anta­ke­lig lig­ge oppe i venst­re hjør­ne.

Alt det­te er med som «nis­sen på flytte­las­set» mens man egent­lig skal spi­se mat, vas­ke opp og klip­pe tåneg­le­ne. Eller slik inn­bil­ler jeg meg at tek­no­logi­bran­sjen har tenkt seg den nye, digi­ta­le ver­den og såkalt multi­ta­s­king.

Word­Press sies å ha hengt med i den svin­gen, i og med sis­te opp­da­te­ring. Og det nye kon­troll­pa­ne­let er sta­se­lig å se på. Tom­mel opp for det!

Mind­re sta­se­lig er det at språk­pak­ker ikke opp­da­te­res i sam­me tem­po. Ergo gri­ner det i øyne­ne at det som før het «Akku­rat nå», det heter «At a glance» idag — enda det går ut på det sam­me, språk­lig sett.

Det er mulig at det er jeg som skal las­te ned po-filen fra Poly­glot og skif­te ut den gam­le. Da blir det litt skitt at vi har auto­ma­tis­ke opp­da­te­rin­ger, kan­skje?

Utvidelser viktigst

Det flas­ker seg for det visu­el­le inn­tryk­ket av Word­Press. Med en hånd­full utvi­del­ser blir det­te mer og mer et kom­plett pub­li­se­rings­verk­tøy. For når alt kom­mer til alt, så er det utvi­del­se­ne som fris­ker opp mitt nett­sted — med de tin­ge­ne jeg ikke evner å kode meg til selv.

Word­Press kom­mer slett ikke ut av bok­sen, slik det fram­stil­les av de som arbei­der med det­te dag­støtt. For oss novi­se­ne (new­bies, alt­så) er det fort­satt man­ge alen igjen til et fer­dig resul­tat. Og i hvert fall nå som en del over­set­tel­ser ikke har­mo­ne­rer med eld­re ver­sjo­ner.

Her er en bun­ke jeg ser som et mini­mum:

  1. Jeg har i lik­het med svært man­ge Jet­pack for Word­Press. Den utvi­del­sen for­sy­ner meg med en rek­ke ting jeg har gle­de av, så som inn­stil­lin­ger av bilde­gal­le­ri­er, til­pas­ning for video, nett­verks­inn­stil­lin­ger, osv. Jet­pack for­ut­set­ter imid­ler­tid at du har en kon­to hos WordPress.com. En del vel­ger å stå over det og går glipp av utvi­del­sen. Du fin­ner den her.
  2. En ny og annen utvi­del­se jeg har stor gle­de av for tiden, er Drafts Drop­down. Det gjør at jeg får til­gang til klad­der i meny­lin­jen øverst. Hen­dig. Sær­de­les hen­dig for­di jeg får til­gang uten å gå omvei­en om kon­troll­pa­ne­let. I ste­det får jeg opp en lis­te med mine sis­te klad­der, med en gang.
  3. En utvi­del­se jeg har blitt glad i det sis­te, heter Just Wri­ting. Den­ne til­fø­rer fle­re kna­pper til det sto­re krive­vin­du­et, alt­så det som før het «dis­trak­sjons­fri modus», men som igjen heter bare «Just Wri­te». Før måt­te man pend­le mel­lom visu­ell og tekst — de to fane­ne man ser øverst til høy­re i skrive­vin­du­et nor­malt, eller øverst til vesn­t­re når man hen­tet opp det sto­re vin­du­et — og kode inn for­skjel­li­ge tekst­at­tri­but­ter. Med den­ne utvi­del­sen er det­te en saga blott, hvis og om man foe­trek­ker å skri­ve i for­stør­ret vin­du. Det er den kna­ppen man ser nest sist fra venst­re i vin­du­et for «Redi­ger inn­legg».
  4. En utvi­del­se som har vært med meg len­ge, er wp-Typo­grap­hy. Ja, jeg vet den ikke opp­da­te­res len­ger. Men den gjør like for­dømt susen for de tin­ge­ne jeg mener er vik­ti­ge: les­bar­het, ord­de­ling, osv. Slikt som typo­gra­fer er opp­tatt av, men som jeg ser mind­re og mind­re av i tryk­te medi­er, rekla­me, m.m. Trist, men et fak­tum: Skrift er ikke hva det en gang var, til stor sorg for ekte typo­gra­fer…
  5. Like­le­des kan det hen­de at and­re vil skri­ve ut det man har kno­tet ned. Da er Print Fri­end­ly nett­opp det man tren­ger. Utvi­del­sen set­ter opp en kna­pp, som man vel­ger i opp­set­tet, og så er det­te ord­net. Pan­ser-utvi­del­se!

Ellers er det flust opp av utvi­del­ser i utvi­del­ses­om­rå­det hos http://WordPress.org

I skri­ven­de stund er det opp i mot 29.000 utvi­del­ser å vel­ge mel­lom. Det sier ikke så reint lite. Man­ge er utda­tert, så vær obs! på at det til høy­re er en dato for når man opp­da­ter­te utvi­del­sen sist. Sær­de­les vik­tig nå som de har lug­get ut en del under pan­se­ret, som helt klart vil få betyd­ning for utvi­del­se­nes fram­tid der­som de ikke opp­da­te­res kon­ti­nu­er­lig. Det kom­mer også opp et var­sel der­som utvi­del­sen ikke er opp­da­tert etter et visst inter­vall. Lurt å ten­ke på — inn­til dug­nads­gjen­gen får luket ut mye dau­kjøtt!

Digital selvransakelse

Jeg har vur­dert nett­brett som en del av min digi­ta­le hver­dag. Det vil si at jeg sågar har et 7-tom­mers sådan. Det kan i prak­sis kna­pt kal­les et nett­brett. Tregt som juling er et anke­punkt. Men det fikk meg til å ten­ke og stil­le det eksakt vik­tigs­te spørs­må­let: Tren­ger jeg vir­ke­lig en slik dings?

Etter å ha grans­ket hode og nyrer, ble det opp­løf­ten­de sva­ret nei. Mitt digi­ta­le kon­sum er knyt­tet til hjem­met, og jeg er bil­lig i drift. Jeg for­la­ter ikke hjem­met, med and­re mål for øyet enn en spa­ser­tur. På sist­nevn­te er det mer enn nok med en mobil­te­le­fon, hvis og om jeg blir opp­ringt. Jeg har ingen and­re behov som ufør og uten­for arbeids­li­vet.

Jeg har selv­sagt en smart­te­le­fon. Den kal­ler jeg mer pre­sist for en idiot, dag­støtt! Jeg rek­ker f. eks. jo ald­ri å vif­te til­strek­ke­lig med fing­re eller tær til å få tatt den her­sens tele­fo­nen. Der­for ender jeg med å rin­ge den som ring­te meg til­ba­ke. Slikt bur­de vi få et regel­verk for, i pakt med Bård Tuf­te Johan­sens alter­na­ti­ve nytt­års­tale:

«Mitt håp er at regje­rin­gen kan ta tak i det­te med opp­rin­ging ved avbrutt tele­fon­sam­ta­le… Anta­ke­lig går 10—12 års­verk tapt i det­te kao­set. Hva med et nytt regel­for­slag som trer i kraft ved inn­gan­gen av 2014: Den som opp­rin­ne­lig ring­te den and­re, er også ansvar­lig for å gjen­opp­ta sam­ta­len etter brudd.»

Dag­bla­det, 31.12.2013

Det vil si at jeg føler meg mer og mer utda­tert. Eller at jeg gans­ke enkelt har blitt mer kri­tisk til det for­bruks­møns­te­ret som det digi­ta­le liv «pusher» på oss. Folk tren­ger et avbrekk, avkob­ling, fri­kob­ling, etc. Det får de sjel­dent.

Jeg har, som et for­sik­tig til­tak, begynt å slå av PC’en. Spa­ser­tu­rer er like opp­løf­ten­de som en still­fer­dig dag hjem­me på sofa­en eller foran TV. Jeg fik­ler selv­sagt med duppe­dings­e­ne. Men i 2014 håper og tror jeg det digi­ta­le kon­su­met skal bli mind­re enn på minst ti år. Livet er for kort til at det kan pas­se­re på utsi­den av stue­vin­du­et!

God blog­ging!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: