Den lyse tid 2014

Det er høy­som­mer i døla­byen. Dage­ne glir umer­ke­lig for­bi mens man tri­ves med utsik­ten mot Gaus­dals­s­ka­ret og Bal­bergs­kam­pen. Det er der sola går ned hver kveld det er fin­vær. Og i år har det vært for­bløf­fen­de mildt og fint. Len­ge.

På øre­ne har jeg som regel musikk fra Ipod’en. Som­mers­tid spil­ler jeg gjer­ne ei ski­ve som ble til for omlag før­ti år siden. Det vil si en av Her­bie Han­cocks man­ge mes­ter­verk: Secrets (1976). Helt siden jeg førs­te gang hør­te pla­ta, har den vært defi­ni­sjo­nen på bysom­mer for meg.

I dag har jeg selv­sagt til­gang på ver­densve­ven og de rari­te­ter jeg fin­ner der. YouT­ube er sånn sett en gull­gru­ve. Der fant jeg nylig en live-ver­sjon (video­en i top­pen av artik­ke­len) av den mest plyst­re­venn­li­ge melo­di­en på Secrets. Den heter Gent­le Thoughts, og er nifty som en hel kon­sert for seg selv. Den klist­ret seg til min­net umid­del­bart, og har blitt der siden.

Kon­sert­opp­ta­ket er med sel­ves­te Jaco Pas­to­ri­us på bass, Ken­ny Mar­vin på sax og James Levi på trom­mer. Opp­ta­ket er fra 1977. Det fore­lig­ger ingen leven­de bil­der, kun stills fra tur­ne­en. Det gjør ingen­ting. For her er det i hvert fall to musi­ke­re som står umå­te­lig godt til hver­and­re. Stu­dio­ver­sjo­nen av Gent­le Thoughts er langt mer utstaf­fert enn det vi får høre fra Ivan­hoe Thea­ter i Chi­ca­go i 1977. Og det er helt selv­sagt det dri­vet Pas­to­ri­us til­fø­rer sam­men med Han­cocks sug­ges­ti­ve el-pia­no som gjør låta til en musi­kalsk fest.

Høljregn og tropenetter

Juli har så langt bydd på mest sol og trope­net­ter, og et par styrt­sjø­er av hoved­sak­lig varmt regn.

Været her har på ingen måte vært like varmt som det reg­net som befolk­nin­gen i Gaza har opp­levd. Men vi har fått vann inn i en teppe­be­lagt gang. Det gir et slags mikro­bil­de på at vi i Nor­ge er uhy­re pri­vi­le­gert mens man øler over av en trus­sel mens bom­be­ne høl­jer over sivi­le mål i Midt­østen. I grun­nen litt pin­lig, til tross for at det er hyg­ge­lig å se at man fak­tisk har poli­ti i Lil­le­ham­mer. Nå har de van­ket i blant oss!

Gan­gen er ikke blitt ade­kvat tør­ket, slik at nå har det dan­net seg alt annet enn god­lukt der. Det er foran inn­gangs­døra mi. Det liker jeg dår­lig, men lite får jeg gjort med det. Fram med Her­bie og snil­le tan­ker!

I til­legg valg­te en av mine tid­li­ge­re stu­die­venn­in­ner å avslut­te sitt liv. Hun var slett ikke gam­mel men vel­dig syk. Så vidt syk at hun til og med fikk livs­for­len­gen­de behand­ling, i et liv der hun ikke kun­ne påreg­ne å lev­de det livet hun els­ket mer enn noe annet. Vi bisat­te hen­ne for et par uker siden, i en vak­ker og repre­sen­ta­tiv sere­mo­ni, der sågar stor­tings­pre­si­den­ten var blant de som tal­te. Det var ikke stør­re sere­mo­ni­ell enn venn­ska­pe­lig og pri­vat. Men like­vel…

I dag er Olsok, til min­ne om Olav den Hel­li­ge. Det er et mer­ke i prim­sta­ven som min­ner oss om at som­mer­en er på hell her i nord.

Under har jeg sam­let noen bil­der fra det sis­te kvar­ta­let — til å opp­sum­me­re en vår og som­mer vi ikke har sett maken til i det­te årtu­se­net! Ennå…

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: