Oscar inntar tastaturet

Word­Press 3.6 har drøyd len­ge i beta. En av årsa­ke­ne har vært dis­ku­sjo­nen om bru­ker­grense­snit­tet for inn­leggs­for­ma­ter. De har vært intro­du­sert siden beta-ver­sjo­ne­ne ble lan­sert i slut­ten av april, men ble vra­ket til lan­se­rings­kan­di­da­te­ne. Nå er Word­Press 3.6 offi­si­elt ute. Den­ne gan­gen heter ver­sjo­nen Oscar, for å hono­re­re jazz­pia­nis­ten Oscar Peter­son.

Fort­sett å lese «Oscar inn­tar tas­ta­tu­ret»

Stort. Større. Størst

Grad­bøy­ing av et adverd adjek­tiv kan kan­skje sum­me­re årets som­mer her på Lil­le­ham­mer og som­mer­ens lang­we­ek­end til fami­lie i Ham­burg, Tysk­land. Ja, for­uten at turen også had­de et inn­lagt besøk til Kon­gens by, Köben­havn i Dan­mark — før vi ban­ket og kjør­te hjem via brua over Öre­sund til Sve­ri­ge. Skjerm­bil­de: © Ter­je Stor­san­den. Fort­sett å lese «Stort. Stør­re. Størst»