Oscar inntar tastaturet

Word­Press 3.6 har drøyd len­ge i beta. En av årsa­ke­ne har vært dis­ku­sjo­nen om bru­ker­grense­snit­tet for inn­leggs­for­ma­ter. De har vært intro­du­sert siden beta-ver­sjo­ne­ne ble lan­sert i slut­ten av april, men ble vra­ket til lan­se­rings­kan­di­da­te­ne. Nå er Word­Press 3.6 offi­si­elt ute. Den­ne gan­gen heter ver­sjo­nen Oscar, for å hono­re­re jazz­pia­nis­ten Oscar Peter­son.

Fort­sett å lese «Oscar inn­tar tas­ta­tu­ret»