Om nettstedet

Terje Storsanden

Det­te nett­ste­det drives/eies av Ter­je Stor­san­den. Jeg er ufør men skrive­før fri­fant på Lil­le­ham­mer. Av utdan­ning har jeg:

  • Bachelor i nyere tids his­to­rie, Høg­sko­len i Lil­le­ham­mer (2003). In Eng­lish: Bachelor in Con­tem­po­ra­ry his­tory at the Regio­nal Col­le­ge in Lil­le­ham­mer,
  • Bachelor i film- og fjern­syn­vi­ten­skap, Høg­sko­len i Lil­le­ham­mer (2008). In Eng­lish: Bachelor in Film- & TV-stu­dies.

Om meg selv

Jeg er født på Lil­le­ham­mer i 1962. I 25 av dis­se åre­ne arbei­det og stu­der­te jeg i Oslo. I res­ten har jeg vært barn på seksti­tal­let, ung i fri­he­tens tiår på 1970-tal­let og «mon­go» etter tusen­år­skif­tet og into­le­ran­sens tiår siden 2004 i Lil­le­ham­mer.

Før 2002 het jeg Lar­sen. Etter søk­nad og god­kjen­ning av Fyl­kes­man­nen i Oslo og Akers­hus fikk jeg til­la­tel­se til å hete Stor­san­den — på grunn av min far­far, Aksel Lar­sen Stor­san­den (1890 — 1974). Gle­de­lig nok heter også min elds­te nevø det sam­me, i dag!

Om Storsanden og slekta

HUSMANNSPLASS: Dette er Storsanden. Stedet var opprinnelig husmannsplass, seinere fiskebu for Immen (en folkekjær størrelse i Lillehammer) og nå Dehli-bondens hytte ved Mjøsa.
HUS­MANNS­PLASS: Det­te er Stor­san­den. Ste­det var opp­rin­ne­lig hus­manns­plass, sei­ne­re fiske­bu for Immen (en folke­kjær stør­rel­se i Lil­le­ham­mer) og nå Deh­li-bon­dens hyt­te ved Mjø­sa.

Nav­net Stor­san­den skri­ver seg fra en hus­manns­plass under Deh­li gård i Brøt­tum, Rings­aker i Hed­mark fyl­ke. For folk flest er ste­det kjent som et eldo­ra­do for båt- og strand­liv i nord­enden av Mjø­sa. På folke­mun­ne sier man «Sanda», i betyd­ning stran­da ved hus­manns­plas­sen Sand­s­en­gen, som er nabo­plas­sen til Stor­san­den.

Mine olde­for­eld­re var de sis­te hus­menn på Stor­san­den, såkal­te «hus­menn med jord». I til­legg drev man skyssta­sjon her, som gene­rer­te egne pen­ger, etter­som det er den kor­tes­te vei­en mel­lom øst og vest for Mjø­sa nett­opp her. Vann var ras­kes­te vei i damp­ski­pe­nes tids­al­der. Toge­ne går i dag på bak­sida av Stor­san­den. Far­far for­tal­te om bane­ar­bei­de­ne. Lil­le­ham­mer fikk tog­for­bin­del­se i 1895, eksem­pel­vis! Len­ger unna er det ikke — i tid.

Olde­far het Lars Olsen Alm­stu­en (1854 — 1906). Olde­mor, Eli­ne Johan­nes­dat­ter Bak­ken Øvre (1855 — 1900), døde av blod­styrt­ning i potet­åke­ren etter en fød­sel, et gutte­barn som siden ble bort­adop­tert og inter­es­sant nok end­te opp som her­reds­agro­nom i Dov­re.

Far­far had­de til sam­men ni søs­ken, hvor­av to døde som sped­barn. Etter endt sven­ne- og mes­ter­prø­ve etab­ler­te han seg i Folle­bu, Øst­re Gaus­dal i bak­går­den til sin eld­re brors bake­ri og kon­di­to­ri, Baker’n er et begrep i Folle­bu, mye på grunn av nett­opp store­bro­ren Jør­gen Lar­sen (1888 — 1970) og far­fars elds­te sønn, min onkel, Olav Lar­sen (1919 — 1980).

Far het Aage Bjørn Lar­sen (1931 — 2013). Mor heter opp­rin­ne­lig Bodil Gud­brand­sen (1936 — ) og er født i Gjø­vik.

Om nettstedet

Jeg har arbei­det i norsk pres­se i mer enn tjue år. Hoff­or­ga­ne­ne har vært Dag­nin­gen (D’en i dagens Gud­brands­dø­len Dag­nin­gen) — GD), Dag­bla­det og Hamar Arbei­der­blad. I til­legg har jeg hatt spen­nen­de job­ber i Riks­ar­ki­vet, Skole­sje­fen i Oslo og som fyl­kes­sek­re­tær i Oslo Nei til EU (Oslo NTEU) i 1994. Jeg har alt­så vun­net en folke­av­stem­ning!

Nett­ste­det redi­ge­res etter Redak­tør­pla­ka­ten. Alle kom­men­ta­rer eller inn­legg som bry­ter med den, vil bli slet­tet. Umid­del­bart.

I til­legg benyt­ter nett­ste­det Goog­le net­t­an­non­ser. Ret­nings­lin­je­ne for per­son­vern og cookies  kan man lese mer om her.

Lil­le­ham­mer i febru­ar 2013

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: