Nyttårskonserten 2014

I år had­de jeg ikke bil­lett til Nytt­års­kon­ser­ten. Det vil si at jeg ble opp­ringt tre kvar­ter før kon­ser­ten og spurt om jeg vil­le kom­me for­di jeg kjen­ner noen i Oslo fil­har­mo­nis­ke orkes­ter. Jeg tak­ket umid­del­bart «ja!» — all den tid jeg bor nederst i bak­ken til Mai­haug­sa­len. Det skul­le jeg over­ho­det ikke ang­re på! Video: YouT­ube.
Fort­sett å lese «Nytt­års­kon­ser­ten 2014»

Vill, våt og vakker familiejul

Det­te er stikk­ord for en still­fer­dig jule­fei­ring i år. Det ble ingen tra­di­sjo­nell run­de på by’n 2. jule­dag. I ste­det ble det Jule­jazz i Kul­tur­hu­set Ban­ken på 3. jule­dag samt en sær­de­les hyg­ge­lig søn­dags­mid­dag hos min tan­te og onkel på Biri to dager sei­ne­re. Skjerm­bil­de: Fak­si­mi­le av pla­ka­ten til Jule­jazz 2013. Fort­sett å lese «Vill, våt og vak­ker fami­lie­jul»